Софийската филхармония обявява прослушване за заемане на половин щатно място на длъжност – солист оркестрант първа валдхорна

                                                               Солист оркестрант – валдхорна

Софийската филхармония обявява свободно работно място за длъжността – солист оркестрант – първа валдхорна – 1/2 /една втора/ щатна бройка на едногодишен срочен трудов догоовор с шестмесечен срок на изпитване .

Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование, специалност валдхорна.
Начин на определяне на професионалната компетентност:
Провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
За участие в прослушването изпратете следните документи:
1.Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
2. Копие от диплома за завършено музикално образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 10.09.2020 г., на адрес: София,  ул.  „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail audititons.sofiaphil@gmail.com. За информация – тел.: 0878239468 – Иван Аврамов.
*Нотният материал за оркестрови трудности се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

 

Задължителна програма:
Р. Щраус -Концерт N1  I част

В. А. Моцарт – Концерт N4  I част (без каденца)

 

Оркестрови трудности:

Р. Щраус – Til Eulenspiegels Lustige Streiche

Ein Heldenleben

Don Juan

 

Й. Брамс – Symphony № 2 in D Major

Symphony № 3

 

П. И. Чайковски – Sinfonie Nr. 5 e – Moll

 

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал за оркестрови трудности от обявата на сайта на Софийска филхармония. Същият се предоставя и от нототеката на Софийска филхармония

Прослушването ще се състои на 15.09.2021 г. /сряда/ от 14.00 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

На допуснатите до участие кандидати ще съобщим писмено часът на започване и мястото за провеждане на прослушването.

Комисия провежда прослушването и издава протокол, в който отразява оценката от представянето на кандидатите. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в петдневен срок от провеждането му.
Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

 

ДокументиДруги обяви


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“ ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“
Класиране на заявлението на кандидатите за участие в търг с тайно наддаване
Обява: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост на Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“
Прослушване за хористи в Детския филхармоничен хор – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – Приключило
Цигулки
КЛАРИНЕТ
ПЪРВА ЦИГУЛКА
ФЛЕЙТИСТ
ВИОЛИСТ
КАСИЕР

Какво търсиш днес?