Обява: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост на Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № РД 13-52/ 16.05.2023г.,на директора на Софийската филхармония,

Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост с предмет:

1.„Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост на Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“ , за срок от 5 /пет / години.

1.1.Предназначение на имота: Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“

1.2Начална месечна наемна цена: 500/петстотин / лева без ДДС;

1.3.Цена на тръжната документация: 20.00 /двадесет/ лева без ДДС;

1.4.Размера на гаранционния депозит: 50/петдесет / представляващи 10% от наемната цена без ДДС;

1.5.Право на участие в търга имат всички български физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.

2. Фоайе в Концертен комплекс „България“ с работната площ е 14 квадратни метра, ограничена с бар-плот и два шкафа , за срок от 5 /пет / години.

2.1.Предназначение на имота: Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“

2.2.Начална месечна наемна цена: 200/двеста / лева без ДДС;

2.3.Цена на тръжната документация: 20.00 /двадесет/ лева без ДДС;

2.4.Размера на гаранционния депозит: 20/двадесет /лева представляващи 10% от наемната цена без ДДС;

2.5.Право на участие в търга имат всички български физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.

II.Търгът ще се проведе при следните условия:

Търгът ще се проведе на 29.05.2023г. от 10,00 часа в сградата на Софийската филхармония в гр. София, ул. „Бенковски“№1. Подадените документи ще бъдат разгледани от Комисия, назначена от директора на Софийската филхармония, на 29.05.2023г. от 11:00ч. в сградата на Софийска филхармония.

Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Софийска филхармония, ул. „Бенковски“ №1, от 17.05. 2023г от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден.

Оглед на имота ще се извършва от 17.05.2023г.,до 26.05. 2023 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка .

Срок за подаване на заявления за участие в търга – всеки работен ден до 27.05.2023г. /включително/, от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на Софийска филхармония, ул. „Бенковски“ №1.Тръжната документация се получава се в деловодството всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. след плащане на касата на Софийската филхармония или по сметка IBAN: BG65UNCR96603120372819, Уникредит Булбанк АД.

Депозит за участие/ гаранционният депозит/ представляващ 10% от наемната цена без ДДС, се внася в брой в касата на Софийска филхармония или по горепосочената сметка на Софийска филхармония, ул. „Бенковски“ № 1, най- късно до 13:00 часа на   27.05.2023г.

Други обяви


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“ ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“
Класиране на заявлението на кандидатите за участие в търг с тайно наддаване
Прослушване за хористи в Детския филхармоничен хор – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – Приключило
Софийската филхармония обявява прослушване за заемане на половин щатно място на длъжност – солист оркестрант първа валдхорна
Цигулки
КЛАРИНЕТ
ПЪРВА ЦИГУЛКА
ФЛЕЙТИСТ
ВИОЛИСТ
КАСИЕР

Какво търсиш днес?