Класиране на заявлението на кандидатите за участие в търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД

РД 13-56 /06.06. 2023г.

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и въз основа на резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на заявленията на кандидатите за участие в търга с тайно наддаване, назначена със

Заповед № РД 13-56 /06.06. 2023г.,на И.д. Директора Н. Вязигин на Софийската филхармония за отдаване под наем на части от недвижими имоти, публична държавна собственост по предназначението им за осигуряване на студен бюфет и напитки на работещите и посетителите на концертен комплекс „България”,

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям за наемател на частта от имот – публична държавна собственост – Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“ , гр. София, ул., Бенковски” № 1 участника в търга КЗ Инвест Груп ЕООД, с ЕИК: 204577690, чието заявление и ценово предложение са редовни и отговарят на нормативните и тръжните изисквания и е предложил месечна наемна цена в размер на 550 ( петстотин и петдесет) лева без Д ДС.

  2. Определям за наемател на частта от имот – публична държавна собственост – Фоайе в Концертен комплекс „България“ и Фоайе в Концертен комплекс „България“ с работната площ е 14 квадратни метра, ограничена с бар-плот и два шкафа, гр. София, ул., Бенковски” № 1 участника в търга КЗ Инвест Груп ЕООД, с ЕИК: 204577690, чието заявление и ценово предложение са редовни и отговарят на нормативните и тръжните изисквания и е предложил месечна наемна цена в размер на 250 ( двеста и петдесет) лева без Д ДС.

  3. Договора за наем на частите от имоти – публична държавна собственост се сключва за срок от 5/пет/години.

  4. Заповедта да се съобщи на участника в търга по реда на Административно-процесуалния кодекс.

  5. Копие от заповедта да се постави на достъпно място в сградата на министерството и да се обяви в интернет страницата на министерството.

  6. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София-град.

И.д.Директор:………………..

/Н.Вязигин/

Други обяви


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“ ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“
Обява: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост на Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“
Прослушване за хористи в Детския филхармоничен хор – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – Приключило
Софийската филхармония обявява прослушване за заемане на половин щатно място на длъжност – солист оркестрант първа валдхорна
Цигулки
КЛАРИНЕТ
ПЪРВА ЦИГУЛКА
ФЛЕЙТИСТ
ВИОЛИСТ
КАСИЕР

Какво търсиш днес?