Обществени поръчки

Обява за търг за отдаване под наем: „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ,  на основание   чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал.2 и ал.3 и Глави трета и пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост – представляващ: Хижа – «Туристически заслон» на Софийска Държавна Филхармония, находящ се във Витоша, местност „Трендафила“, с площ от 112 кв. м. с Акт за държавна собственост № 6321 от 04.03.1993 г.“ Условията и сроковете за участие за подробно описани в приложената документация

Обява за търг за отдаване под наем:  „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ,  на основание   чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал.2 и

Още >>

Тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост :„Клуб на артиста”

СЪОБЩЕНИЕ Търгът за отдаване под наем на част от недвижим имот  – помещение „Клуб на артиста” с  площ 80 кв.м, разположено в сутерена наконцертен комплекс “България”, ще се проведе на 22.01.2019г. от

Още >>