№-РД-13-96/10.11.2021 г.

На основание Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България на Министъра на здравеопазването, изменена със заповед РД-01-915/ 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

РАЗПОРЕЖДАМ:

 1. Всички концерти и мероприятия от програмата на Софийска Филхармония да се проведат съобразно утвърдените програми при следните условия:
  1. На основание т. 32, буква б) от Заповед № РД-01-890 / 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, в сградата на Софийска филхармония да се допускат единствено лица, притежаващи валиден билет за съответното събитие, които са:

аа) ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване, или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, съгласно Заповед № РД-01-890 / 03.11.2021 г. и Заповед No РД-01-915 / 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 1. Ограниченията по т. 1.1. не се прилагат за лица до 18 годишна възраст.
 2. Създава се организация за влизане от един вход и излизане от един изход на посетителите като на входа служител от отдел охрана извършва визуална проверка на сертификатите, представени от посетителите. Лица, които не представят документ, удостоверяващ условията по т. 1 не се допускат в сградата на Софийска Филхармония, независимо дали притежават билет за съответното събитие;
 3. Допускането на посетители в сградата на Софийска Филхармония се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки, обявени със Заповед РД-01-743/ 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, като:
  1. На входа на сградата и в санитарните помещения се поставят контейнери с дезинфектант;
  2. Всички посетители следва да носят защитна маска за лице, покриваща носа и устата;
  3. Посетителите спазват физическа дистанция от 1.5 метра.
 4. Служителите от отдел „охрана“ и „вечерен персонал“, следят за спазването на мерките по т. 3.
 5. Закупени билети за концерти и мероприятия, които се провеждат при условията на настоящата заповед, не подлежат на възстановяване.
 6. На интернет страницата на Софийска филхармония да бъде поставено нарочно съобщение, в което се посочват условията и реда за посещение на мероприятия от програмата на Софийска Филхармония.
 7. Изпълнението на настоящата заповед, включително контрол на достъпа до сградата на Софийска Филхармония и организацията на реда за вход и изход от нея, по време на мероприятия и концерти се възлага на Юлиян Собаджиев, специалист, а в останалото работно време 09.00 – 17.30 ч от понеделник до петък включително на Цветозар Райнов, служители на Софийска филхармония.
 8. Заповедта да се връчи на отдел „Счетоводство“ срещу подпис и да се сведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение, както и да се постави на видно място в сградата, включително на таблото за съобщения, общите помещения по звена и външните части на сградата.
 9. Настоящата заповед влиза в сила на 11.11.2021 г.

Неразделни приложения към настоящата заповед съставляват:

 1. Заповед № РД-01-890 / 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 2. Заповед No РД-01-915 / 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 3. Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г.